KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE

Komunikační kampaň „Kolmo, busem, pěšky, s jihlavskými ježky“ je zaměřena na zvýšení obecného povědomí a informovanosti o oblasti udržitelné městské mobility. Cílem kampaně je dostat pojem mobilita do podvědomí veřejnosti, odbourat zakořeněné „dopravní“ mýty, prezentovat mobilitu v pozitivním světle a motivovat všechny ke změně vlastních vzorců dopravního chování, pokusit se změnit životní postoje a názory a přizvat Jihlavany k účasti na tvorbě Plánu udržitelné městské mobility (PUMM) v Jihlavě.

Byly zvoleny následující komunikační nástroje: