O PROJEKTU

Od března 2016 do července 2017 společně Statutární město JIhlava a Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. realizovaly v Jihlavě komunikační kampaň „Kolmo, busem, pěšky, s jihlavskými ježky“, která byla zaměřena na zvýšení obecného povědomí a informovanosti o oblasti udržitelné městské mobility. Cílem kampaně bylo dostat pojem mobilita do podvědomí veřejnosti, odbourat zakořeněné „dopravní“ mýty, prezentovat mobilitu v pozitivním světle a motivovat všechny ke změně vlastních vzorců dopravního chování, pokusit se změnit životní postoje a názory a přizvat Jihlavany k účasti na tvorbě Plánu udržitelné městské mobility v Jihlavě. Dalším cílem kampaně bylo informovat o výhodách alternativních možností dopravy v souvislosti se snížením negativních vlivů emisí z motorové dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Projekt sice skončil, ale myšlenka nikoliv. Tento web byl předán zástupcům městu Jihlavy, aby zde mohli dále průběžně doplňovat výstupy Plánu udržitelné městské mobility. Proto je psán z jejich pohledu, neboť právě oni budou zodpovědni za další kroky v rozvoji městské mobility a dopravy v Jihlavě.

31.7.2017
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
P.S.
Městská doprava v současném kontextu je pro mnoho českých a moravských měst velkou výzvou. Stávající městské dopravní systémy mají jednoho zásadního činitele a tím je individuální, tedy osobní automobilová doprava. Naše město v tomto ohledu není výjimkou.

Současný stav je odrazem let minulých, kdy město a jeho veřejný prostor byly vnímány jen jako komunikační síť s jediným účelem – přeprava z bodu A do bodu B. Ulice plnila čistě dopravní funkci a o setkávání a trávení volného času nemohla být ani řeč.

Uvolněná porevoluční atmosféra 90. let bohužel nepřinesla posun v rámci chápání hodnot veřejného prostoru, ale nesla se ve znamení strmého rozvoje automobilové dopravy. Automobilová doprava byla a stále je chápána jako nezbytný nositel prosperity a ekonomického růstu, a to i přes skutečnost, že do městského prostředí přináší řadu negativ.

Vzhledem ke kontinuálně rostoucí životní úrovni je opodstatněné předpokládat v budoucích letech další nárůst objemu městské dopravy. Pokud přihlédneme ke stávajícím trendům, bude se jednat především o zvyšující se intenzitu individuální automobilové dopravy.

V současné době stojíme před důležitým rozhodnutím, které bude významným způsobem formovat tvář města v budoucích desetiletích. A sice, zda zachovat status quo městské mobility nebo se vydat novým směrem.

Pro město JIhlava se tímto směrem stala udržitelná městská mobilita a prvotním nástrojem pro její implementaci Plán udržitelné městské mobility. Cílem dokumentu není protežování ani potírání individuální automobilové dopravy, ale znovuzískání veřejného prostoru pro obyvatele města.

Město čeká dlouhá a nelehká cesta, na které bude muset přehodnotit přístup k městské mobilitě, ale v jejím cíli bude město Jihlava lepším místem pro život. Společnou prioritou je utvářet veřejný prostor pro všechny obyvatele, kteří v městě žijí a pracují, a kteří ho chtějí i aktivně využívat ve svém volném čase.

 

Budeme rádi, když se ZAPOJÍTE do plánování budoucnosti našeho města.

„Správnou cestu nemůže lidem ukazovat nestranný vědec či expert, správná cesta je výsledkem naší vlastní volby a společenské debaty.“ 

Ulrich Beck